REGULATION

XIX è Obert Internacional d’Escacs de

 Figueres “Miquel Mas”

-Del 9 al 16 d’agost de 2018-

Torneig vàlid pel XV è Circuit Català d’Oberts Internacionals

(https://escacs.cat/index.php/es/presentacio) 12.000 euros en premis

 

REGLAMENT corresponent al grup únic (obert suís). El grup Infantil, al final d’aquest reglament.

1.- Local de joc: Centre Cultural Molí de l’Anguila, ubicat al carrer  Via Làctia s/n Figueres (a 5 min. a peu del centre de Figueres). La Sala i la resta d’instal·lacions gaudeixen d’accés adequat per a persones amb diversitat funcional, en compliment del disposat en el Reglament del Circuit Català d’Escacs i les Lleis i Reglaments de la Generalitat de Catalunya. La sala d’anàlisi s’ubica a una sala contigua i separada de la Sala de Joc.


2.- Dies de joc i horari: 
Del 9 al 16 d’agost, essent l’inici de les partides a les 16:30 hores tots els dies, a excepció del dia 11 d’agost, que es jugarà a doble ronda, amb partida al matí a les 10:00 hores i amb partida a la tarda a les 16:30 hores; i el dia 17 d’agost, en que l’inici de la partida serà a les 9:30 hores del matí. 

IMPORTANT: Veure article núm. 14 d’aquest reglament.

 

3.- Sistema de joc: Sistema suís a 9 rondes.

Els emparellaments es faran amb el programa informàtic "Swiss Manager" o similar, homologat per la Fide, i no s’admetran reclamacions excepte pel cas d’error humà en el seu ús. Seran eliminats del torneig aquells jugadors que no compareguin a una ronda, sens causa justificada. Aquests perdran tots els drets en el torneig, inclòs el de premis, en el seu cas, i el de recuperar la inscripció.

Es donarà per perduda la partida als jugadors que es presentin davant el tauler amb més de 60 minuts de retard.

 

4.- Ritme de Joc: 90 minuts per tota la partida amb increment de 30 segons per jugada.

 

5.- ELO i Títols:

Vàlid per a ELO FIDE, FEDA i FCE, i per a l’obtenció de normes de Mestre Català. Obert a tots els jugadors amb llicència Fide en vigor.

 

6.- Drets d’inscripció: Totes les inscripcions hauran de ser pagades abans del dia 9 d’agost de 2018, a través del compte corrent IBAN: ES12 2100 8143 7622 0005 4566; codi BIC (Swift): CAIXESBBXXX, com a requisit previ necessari per a poder participar a la competició.  

Per tal d’evitar incompareixences, no es permetrà jugar la 1a ronda a cap jugador que no hagi abonat els drets d’inscripció. A les 16h del dia 9 d’agost de 2017 es tancarà definitivament el llistat oficial de participants del torneig a la mateixa sala de joc per part de l’àrbitre principal del torneig.

General: 35€.

+65 i Sub-16: 30€.

(Els jugadors que a efectes d’aquest torneig son +65 anys són els nascuts l’any 1953 o anterior. Els Sub-16 són els nascuts l’any 2002 o posterior).

Els jugadors que duguin a terme el pagament de la inscripció abans del 30 de juny de 2018 es beneficiaran d’un descompte de 5 euros, essent, per tant, de 30 euros per la general i 25 euros els jugadors de + 65 i Sub-16. 

 

Els jugadors amb diversitat funcional acreditada per la FCDE pagaran 5 euros menys respecte els preus anteriors. S’eximeix de pagar inscripció, exclusivament, als jugadors convidats per l’organització.

  

7.- Inscripcions i informació: Fins el dia 8 d’agost de 2018 a les 00:00 hores.

Telèfons: 603491068 (Emili, a partir 16 h); 629827368 (Josep M.)

E-mail: escacsfigueres@gmail.comclaudiserra@gmail.com

8.- Premis: En cas d’empat a punts no es repartiran els premis entre els empatats (veure article 10 de sistemes de desempat).

Serà preceptiva e inexcusable, salvant força major certificada per raons mèdiques o anàlogues, la presència dels jugadors premiats a la cerimònia de clausura per a procedir a la seva entrega. En cas contrari, no s’entregarà el premi i el jugador perdrà qualsevol dret a reclamar-lo.

Així mateix, s’haurà d’entregar còpia del DNI, NIE, passaport o similar a la cerimònia de clausura per poder rebre el premi. Els menors d’edat no podran cobrar premis en metàl·lic, els quals seran entregats al seu representant legal prèvia exhibició i còpia del seu document d’identitat.

Tots els premiats autoritzen de forma expressa al club organitzador a escanejar el seu document d’identitat como a requisit previ i necessari per poder entregar el premi corresponent.

Els premis no són acumulables.

Premis Obert Internacional “Miquel Mas”

1r   classificat                       600 euros i trofeu.     

2º                                          350 euros i trofeu.                                                             
3º                                          250 euros i trofeu.                                                              
4º                                          200 euros                                              
5º                                          125 euros                                                
6º                                          110 euros 
7º                                           90 euros             
8º                                           85 euros
9º                                           75 euros          

10º                                         50 euros

TRAM A (Elo Fide de 2250 a 2400)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

TRAM B (Elo Fide de 2100 a 2249)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

TRAM C (Elo Fide de 1950 a 2099)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

TRAM D (Elo Fide de 1800 a 1949)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

TRAM E (Elo Fide de 1650 a 1799)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

TRAM F (Elo Fide de menys de 1650)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

Millor jugador Club Escacs Figueres: 100 euros i Trofeu  (exclosos  GM i MI)

Millor jugador + 65 Trofeu i Millor Sub-16, Sub-14, Sub-12: Trofeu.

Per a la classificació per trams, en cas de no tenir Elo Fide, que serà el preferent en tots els ordres de classificació, s’utilitzarà l’Elo català, o si no se’n té, l’Elo Feda. Si no es té cap d’aquests tres Elo, no es competirà per trams a menys que l’organització el pugui homologar, però sí per la general).

S’aplicarà la retenció fiscal corresponent d’acord amb la legalitat vigent a tots els premis, SENSE EXCEPCIÓ.

 9.- Cerimònia de clausura i premis: A les 15:00 del dia 15 d’agost (o a l’acabament de l’última partida).

 

10.- Sistemes de desempat: Al acabar la darrera partida del torneig es realitzarà un sorteig públic sobre l’ordre d’aplicació dels següents sistemes de desempat.

  • Bucholz mig amb ajustament FIDE de jugador virtual,
  • Bucholz total amb ajustament FIDE de jugador virtual,

* De continuar l’empat, tot i aplicar-se els anteriors criteris,  s’aplicaran per ordre els següents sistemes de desempat:

  • resultat particular
  • performance recursiva

En darrera instància, el desempat es farà per sorteig atenent les recomanacions formulades pel Reglament del Circuit Català. 

 

11.- Direcció, Arbitratge i Comitè de Competició

Director: Carles Falgueras Martí. Àrbitre principal: Eduardo López Rodríguez (Àrbitre Internacional de la FIDE). L’Àrbitre principal podrà cessar, elegir o substituir els seus àrbitres adjunts per a la formació de l’equip arbitral, inclòs durant la celebració del certament. Qualsevol decisió arbitral es podrà apel·lar al comitè de competició, que  estarà formada, pel director del torneig -sense dret a vot-, l’àrbitre principal i 4 jugadors escollits democràticament a la primera ronda pels jugadors del torneig. La seva decisió serà inapel·lable, sens perjudici dels recursos federatius o ordinaris que càpiguen front altres organismes competents.

 

12.- Els participants del torneig autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l’organització consideri oportuns per a la necessària difusió de l’esdeveniment (llistat de resultats, classificacions, participants, partides, etc.).

El Club d’Escacs Figueres es proposa captar imatges dels tornejos i els seus participants per a la seva difusió en els informes, la pàgina web, revistes, publicitat corporativa i altres mitjans de comunicació. Donat el caràcter divulgatiu i l’interès cultural del certament: tota persona participant, menor o major d’edat, d’acord amb el consentiment del legal responsable en el primer cas, declara i accepta l’absència de menyscabament en l’honra o reputació del menor o major d’edat per la citada activitat; i, en el cas del responsable legal, en el primer cas, que la mateixa no és contrària als interessos del meu fill/a conforme allò establert a l’article 3.1 de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, i 162.1º del Codi Civil, per la qual cosa ATORGO EXPRESSAMENT el consentiment per la obtenció i difusió de la imatge del meu fill/a al acceptar aquestes bases i conec l’obligació de posar en coneixement dels Òrgans Públics competents en aquesta matèria el consentiment projectat.

 

13.- Per qualsevol discrepància o circumstància no prevista en aquest reglament serà d’aplicació supletòria la normativa general de la FIDE i, subsidiàriament, de la FCE.

 

14.- IMPORTANT: Els jugadors estrangers o europeus que no tinguin la nacionalitat espanyola que constin inscrits al llistat provisional de jugadors hauran de confirmar la seva participació mitjançant presència a la sala de joc entre les 15 hores i les 16 hores del dia 9 d’agost de 2018. En cas contrari, seran eliminats del llistat inicial de participants i no seran emparellats a la primera ronda, sense dret a recobrar el preu d’inscripció abonat pel cas que dita incompareixença acabi suposant l’eliminació del torneig. El tancament definitiu de les inscripcions a les 16 h.

 

15.- El Director del Torneig i l'Àrbitre Principal tindran la potestat d'expulsar un jugador de la competició per qualsevol motiu de consideració GREU. Entre d’altres, serà considerat GREU el fet de no atendre les peticions de l’àrbitre encaminades a verificar que no s’estan infringint les normes davant una actuació sospitosa durant el joc. Aquesta decisió, la qual no podrà ser apel·lada, implicarà la immediata pèrdua de la partida del jugador, si aquesta estigués en joc; la pèrdua de la possibilitat de continuar essent emparellat en el torneig, i la pèrdua del premi econòmic al qual pogués optar pels resultats obtinguts fins al moment així com el preu de la inscripció.

La participació en el torneig implica l’acceptació íntegra d’aquesta reglamentació.

 

16.- Activitats paral.leles:

- Dia 13 d’agost, a la nit, tradicional partit de futbol sala entre jugadors i organització.

- ANNEX I -

1.- Normativa sobre telèfons mòbils

Durant la partida està totalment prohibit que un jugador porti un telèfon mòbil o altre tipus d’aparell de comunicació electrònic en el recinte de joc, i per tant és prohibit d’usar-lo tant dins com fora de la sala de joc.

En cas de tenir un aparell d’aquest tipus a la sala, aquest restarà totalment apagat i guardat en una bossa o similar. Si per alguna circumstància fos imprescindible, per causa de força major, haver-lo d’usar o portar-lo engegat, haurà de demanar permís a l’àrbitre del torneig i informar prèviament d’aquesta circumstància.

Si de totes maneres, sona el telèfon mòbil d’un jugador o l’usa, aquest, inexcusablement i per decisió arbitral, perdrà la partida d’acord amb l’article 12.2 b) de la Llei dels Escacs.

 

2.- Fulls de reclamació i accés de persones amb diversitat funcional.

Els jugadors, jugadores i l’organització tindran a la seva disposició models de fulls de reclamació homologats per la FCDE. Així mateix, el local de joc és adaptat per l’accés de persones amb diversitat funcional d’acord amb la reglamentació vigent en la matèria de la Generalitat de Catalunya.

 

3.- De la tinença o utilització de mecanismes electrònics durant les partides, dins i fora de la sala de joc

Els jugadors estan subjectes a les següents normes de conducta i, en cas d’incompliment, comportarà les sancions d’una conducta greu d’acord amb l’article 15 d’aquest reglament:

1.-S’abstindran d’usar qualsevol aparell electrònic o de qualsevol naturalesa, durant la partida, dins i fora de la sala de joc, que els pugui donar informació de qualsevol tipus des de l’exterior.

2.-Es sotmetran als requeriments de qualsevol membre de l’equip arbitral, respecte a qualsevol aparell de reproducció, audició, de tipus mecànic o electrònic o de qualsevol naturalesa dels que disposin durant la celebració de les partides. Aquest requeriment, velarà sempre pel respecte als drets fonamentals de les persones.

3.-Així mateix, i quan existeixin indicis fundats d’haver obtingut ajut extern durant la partida, l’àrbitre principal podrà requerir a la persona que mostri si d’alguna manera està rebent ajuda exterior per algun mitjà. Amb aquest fi, la persona podrà ser requerida a mostrar els seus efectes personals, o altres objectes dels que es pogués sospitar. L’àrbitre o una persona autoritzada per ell podrà inspeccionar al jugador. Necessàriament haurà de ser del mateix sexe que aquest. 

4.-Si fruit d’algun requeriment, s’observés que s’ha rebut ajut extern, aquesta conducta comportarà la sanció expressada en l’article 15 citat. Així mateix, la negativa a complir qualsevol requeriment arbitral, conduirà a la mateixa sanció.

 

VII Torneig Infantil Sub-12

  1. Grup Internacional Infantil del 13 al 16 d’agost 2018. Doble ronda diària a la tarda a partir de les 16:30h –i en acabar la ronda 1, començarà la ronda 2 de la jornada. El dia 16 es jugarà la 7a ronda a partir de les 9:30 h i la 8a a les 11:45. Tot seguit hi haurà l’entrega de premis conjunta amb l’Obert Internacional de Figueres “Miquel Mas”.
  2. Sistema suïs a 8 rondes. Ritme de joc: 60’ + 30 s/j
  3. Vàlid per a ELO Fide, Feda i català.Inscripció: 15 euros. (veure article 6 d’aquest reglament per efectuar la inscripció)
  4. Es considerarà Sub-12 a tota persona nascuda el 2006, sub-10 als nascuts el 2008, o posterior, i sub-8 als nascuts el 2010 o posterior. Es requerirà DNI per a la verificació de l’edat.
  5. Els premis seran el valor en material d’escacs o esportiu o jocs digitals: No són acumulables

1er classificat   150 euros + trofeu.   

2on                   100 euros + trofeu.

3er                      75 euros + trofeu.
4t                        50 euros.
5è                       40 euros

Nota: Els premis seran escollits per la mainada als establiments que l’organització faciliti, fins a cobrir el valor total del premi.

Per jugadors Sub-10:

1er   classificat  Trofeu

2on                     Trofeu

3er                      Trofeu

Per jugadors Sub-8:

1er   classificat  Trofeu

2on                     Trofeu

3er                      Trofeu

Millor Nena Sub-12, Sub-10 i Sub-8: Trofeu

Medalles a tots els participants.

NOTA: Per la resta de les bases s’aplicarà el reglament de l’Obert Internacional, però tenint en compte que l’Infantil no pertany al circuit.

ORGANITZA: Club d’Escacs Figueres