REGLAMENT

XXè Obert Internacional d’Escacs de

 Figueres “Miquel Mas”

-Del 13 al 20 d’agost de 2019-

Torneig vàlid pel XVIè Circuit Català d’Oberts Internacionals

(www.escacscircuit.cat)REGLAMENT corresponent als grups A i B (grup Infantil, al final)

1.- Local de joc: Convent dels Caputxins, c/Rec Arnau, 8.

La Sala i la resta d’instal·lacions gaudeixen d’accés adequat per a persones amb diversitat funcional, en compliment del disposat en el Reglament del Circuit Català d’Escacs i les Lleis i Reglaments de la Generalitat de Catalunya. La sala d’anàlisi s’ubica a una sala contigua i separada de la Sala de Joc. Local amb Aire Condicionat, aparcament aprop i a 5 min. a peu del centre de Figueres.


2.- Dies de joc i horari:
Del 13 al 20 d’agost, essent l’inici de les partides a les 16:30 hores tots els dies, a excepció del dia 15 d’agost, que es jugarà a doble ronda, amb partida al matí a les 10:00 hores i amb partida a la tarda a les 16:30 hores; i el dia 20 d’agost, on l’inici de la partida serà a les 9:30 hores del matí. IMPORTANT: Veure article núm. 14 d’aquest reglament.

 

3.- Sistema de joc: Sistema suís a 9 rondes.Els emparellaments es faran amb el programa informàtic "Swiss Manager" o similar, homologat per la Fide, i no s’admetran reclamacions excepte en cas d’error humà en el seu ús. Seran eliminats del torneig aquells jugadors que no compareguin a una ronda, sens causa justificada. Aquests perdran tots els drets en el torneig, inclòs el de premis, en el seu cas, i el de recuperar la inscripció.Es donarà per perduda la partida als jugadors que es presentin davant el tauler amb més de 30 minuts de retard.

 

4.- Ritme de Joc: 90 minuts per tota la partida amb increment de 30 segons per jugada.

 

5.- ELO i Títols:Grup A: Vàlid per a ELO FIDE, FEDA i FCE, i per a l’obtenció de normes de Mestre Català i Mestre Internacional i Gran Mestre. Els jugadors de 1649  Fide o menys que vulguin jugar al grup A, perden el dret a premis de tram del torneig. Obert a tots els jugadors amb llicència Fide en vigor.

Grup B: Vàlid per a ELO FIDE, FEDA i FCE. Obert a tots els jugadors amb llicència Fide en vigor i un Elo Fide màxim de 1649.6.- Drets d’inscripció: Totes les inscripcions hauran de ser pagades abans del dia 12 d’agost de 2019, a través del compte corrent IBAN: ES12 2100 8143 7622 0005 4566; codi BIC (Swift): CAIXESBBXXX, com a requisit previ necessari per a poder participar a la competició.  

Per tal d’evitar incompareixences, no es permetrà jugar la 1a ronda a cap jugador que no hagi abonat els drets d’inscripció. A les 16h del dia 13 d’agost de 2019 es tancarà definitivament el llistat oficial de participants del torneig a la mateixa sala de joc per part de l’àrbitre principal del torneig.

GRUP A:

General: 40€.

+65 i Sub-16: 35€.

GRUP B:

General: 35€.

+65 i Sub-16: 30€.

(Els jugadors que a efectes d’aquest torneig son +65 anys són els nascuts l’any 1954 o anterior. Els Sub-16 són els nascuts l’any 2003 o posterior).

Els jugadors amb diversitat funcional acreditada per la FCDE pagaran 5 euros menys respecte els preus anteriors. S’eximeix de pagar inscripció, exclusivament, als jugadors convidats per l’organització.

  

7.- Inscripcions i informació: Fins el dia 12 d’agost de 2019 a les 15 hores.

Telèfons: 646155264 (Toni) o 699848479 (Jordi)

E-mail: escacsfigueres@gmail.comclaudiserra@gmail.com

8.- Premis: En cas d’empat a punts no es repartiran els premis entre els empatats (veure article 10 de sistemes de desempat).

Serà preceptiva e inexcusable, salvant força major certificada per raons mèdiques o anàlogues, la presència dels jugadors premiats a la cerimònia de clausura per a procedir a la seva entrega. En cas contrari, no s’entregarà el premi i el jugador perdrà qualsevol dret a reclamar-lo.

Així mateix, s’haurà d’entregar còpia del DNI, NIE, passaport o similar a la cerimònia de clausura per poder rebre el premi. Els menors d’edat no podran cobrar premis en metàl·lic, els quals seran entregats al seu representant legal prèvia exhibició i còpia del seu document d’identitat.

Tots els premiats autoritzen de forma expressa al club organitzador a escanejar el seu document d’identitat como a requisit previ i necessari per poder entregar el premi corresponent. Els premis no són acumulables.

Premis Obert Internacional “Miquel Mas”

GRUP A

 

1r   classificat   600 euros i trofeu.     

2n 350 euros i trofeu.                                                             
3r            250 euros i trofeu.                                                             
 
4t           200 euros                                             
 
5è          150 euros                                               
 
6è                       125 euros
 
7è                       110 euros            
 
8è                               100 euros
9è                              90 euros          

10è                             85 euros

 

TRAM A (Elo Fide de 2250 a 2400)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

TRAM B (Elo Fide de 2100 a 2249)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

TRAM C (Elo Fide de 1950 a 2099)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

TRAM D (Elo Fide de 1800 a 1949)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

TRAM E (Elo Fide de 1650 a 1799)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

Millor jugador Club Escacs Figueres: 80 euros i trofeu  (exclosos  GM i MI)

Millor jugador + 65 trofeu i millor Sub-16: Trofeu.

GRUP B (Per a jugadors amb Elo Fide fins a 1649)

1r   classificat             150 euros i trofeu.     

2on                  100 euros i trofeu.                                                             
3r                                80 euros i trofeu.                                                             
 
4t                                60 euros                                             
 
5è                              40 euros                                               
 

Millor jugador Club Escacs Figueres: 40 eur + trofeu

Millor jugador Gironí (fitxa per club de Girona): 40 eur + trofeu

Millor jugador + 65, sub16, sub 14, sub 12: Trofeu

Per a la classificació per trams, en cas de no tenir Elo Fide, que serà el preferent en tots els ordres de classificació, s’utilitzarà l’Elo català, o si no se’n té, l’Elo Feda. Si no es té cap d’aquests tres Elo, no es competirà per trams, però sí per la general.

S’aplicarà la retenció fiscal corresponent d’acord amb la legalitat vigent a tots els premis, SENSE EXCEPCIÓ.

 9.- Cerimònia de clausura i premis: A les 15 h. del dia 20 d’agost (o a l’acabament de l’última partida). 10.- Sistemes de desempat:1. Fix: Resultat particular

El segon, tercer i quart sistema es sortejarà l’ordre d’aplicació al acabar la darrera ronda:

2. Performance recursiva

3. Performance

4. Mitja de elo dels oponents (menys els dos pitjors)

11.- Direcció, Arbitratge i Comitè de Competició

Director: Carles Falgueras Martí. Àrbitre principal: Eduardo López Rodríguez (Àrbitre Internacional de la FIDE). L’Àrbitre principal podrà cessar, elegir o substituir els seus àrbitres adjunts per a la formació de l’equip arbitral, inclòs durant la celebració del certament. Qualsevol decisió arbitral es podrà apel·lar al comitè de competició, que  estarà formada, pel director del torneig -sense dret a vot-, l’àrbitre principal i 4 jugadors escollits democràticament a la primera ronda pels jugadors del torneig. La seva decisió serà inapel·lable, sens perjudici dels recursos federatius o ordinaris que càpiguen front altres organismes competents.12.- Els participants del torneig autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l’organització consideri oportuns per a la necessària difusió de l’esdeveniment (llistat de resultats, classificacions, participants, partides, etc.).

El Club d’Escacs Figueres es proposa captar imatges dels tornejos i els seus participants per a la seva difusió en els informes, la pàgina web, revistes, publicitat corporativa i altres mitjans de comunicació. Donat el caràcter divulgatiu i l’interès cultural del certament tota persona participant, incloent els menors d’edat, en el ben entès que els seus pares han acceptat aquest reglament, autoritzen expressament al club a utilitzar en els descrits mitjans les seves imatges derivades del certament i amb tot conforme allò establert a l’article 3.1 de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, i 162.1º del Codi Civil.

13.- Per qualsevol discrepància o circumstància no prevista en aquest reglament serà d’aplicació supletòria la normativa general de la FIDE i, subsidiàriament, de la FCE.14.- IMPORTANT: Els jugadors estrangers o europeus que no tinguin la nacionalitat espanyola que constin inscrits al llistat provisional de jugadors hauran de confirmar la seva participació mitjançant presència a la sala de joc entre les 15 hores i les 16 hores del dia 13 d’agost de 2019. En cas contrari, seran eliminats del llistat inicial de participants i no seran emparellats a la primera ronda, sense dret a recobrar el preu d’inscripció abonat pel cas que dita incompareixença acabi suposant l’eliminació del torneig. El tancament definitiu de les inscripcions a les 16 h.15.- El Director del Torneig i l'Àrbitre Principal tindran la potestat d'expulsar un jugador de la competició per qualsevol motiu de consideració GREU. Entre d’altres, serà considerat GREU el fet de no atendre les peticions de l’àrbitre encaminades a verificar que no s’estan infringint les normes davant una actuació sospitosa durant el joc. Aquesta decisió, la qual no podrà ser apel·lada, implicarà la immediata pèrdua de la partida del jugador, si aquesta estigués en joc; la pèrdua de la possibilitat de continuar essent emparellat en el torneig, i la pèrdua del premi econòmic al qual pogués optar pels resultats obtinguts fins al moment així com el preu de la inscripció.

La participació en el torneig implica l’acceptació íntegra d’aquesta reglamentació.

16.- Activitats paral.leles:

- Dia 14 d’agost, a les 22 h, Torneig de partides llampec, amb sistema Fischer-Random. Gratuït pels jugadors del torneig.

- Dia 16 d’agost, a la nit, tradicional partit de futbol sala entre jugadors i organització.

- Dia 18 d’agost a les 9:30 h, Campionat Territorial d’Escacs Actius (10’ +3”).

- ANNEX I -

1.- Normativa sobre telèfons mòbils

Durant la partida està totalment prohibit que un jugador porti un telèfon mòbil o altre tipus d’aparell de comunicació electrònic en el recinte de joc, i per tant és prohibit d’usar-lo tant dins com fora de la sala de joc.

En cas de tenir un aparell d’aquest tipus a la sala, aquest restarà totalment apagat i guardat en una bossa o similar. Si per alguna circumstància fos imprescindible, per causa de força major, haver-lo d’usar o portar-lo engegat, haurà de demanar permís a l’àrbitre del torneig i informar prèviament d’aquesta circumstància.

Si de totes maneres, sona el telèfon mòbil d’un jugador o l’usa, aquest, inexcusablement i per decisió arbitral, perdrà la partida d’acord amb l’article 12.2 b) de la Llei dels Escacs.2.- Fulls de reclamació i accés de persones amb diversitat funcional.

Els jugadors, jugadores i l’organització tindran a la seva disposició models de fulls de reclamació homologats per la FCDE. Així mateix, el local de joc és adaptat per l’accés de persones amb diversitat funcional d’acord amb la reglamentació vigent en la matèria de la Generalitat de Catalunya.3.- De la tinença o utilització de mecanismes electrònics durant les partides, dins i fora de la sala de joc

Els jugadors estan subjectes a les següents normes de conducta i, en cas d’incompliment, comportarà les sancions d’una conducta greu d’acord amb l’article 15 d’aquest reglament:

1.-S’abstindran d’usar qualsevol aparell electrònic o de qualsevol naturalesa, durant la partida, dins i fora de la sala de joc a fi d’evitar que puguin rebre informació de l’exterior.

2.-Es sotmetran als requeriments de qualsevol membre de l’equip arbitral, respecte a qualsevol aparell de reproducció, audició, de tipus mecànic o electrònic durant la celebració de les partides.

3.-Així mateix, i quan existeixin indicis fundats d’haver obtingut ajut extern durant la partida, l’àrbitre principal podrà requerir a la persona que mostri si d’alguna manera està rebent ajuda exterior per algun mitjà. Amb aquest fi, la persona podrà ser requerida a mostrar els seus efectes personals, o altres objectes dels que es pogués sospitar. L’àrbitre o una persona autoritzada per ell podrà inspeccionar al jugador. Necessàriament haurà de ser del mateix sexe que aquest. 

4.-Si fruit d’algun requeriment, s’observés que s’ha rebut ajut extern, aquesta conducta comportarà la sanció expressada en l’article 15 citat. Així mateix, la negativa a complir qualsevol requeriment arbitral, conduirà a la mateixa sanció.VIII Torneig Infantil Sub-12

1.  Grup Internacional Infantil del 17 al 20 d’agost 2019. Doble ronda diària a la tarda a partir de les 16:30h –i en acabar la ronda 1, començarà la ronda 2 de la jornada. El dia 20 es jugarà la 7a ronda a partir de les 9:30 h i la 8a a les 11:30. Tot seguit hi haurà l’entrega de premis conjunta amb l’Obert Internacional de Figueres “Miquel Mas”.

2.  Sistema suïs a 8 rondes. Ritme de joc: 30’ + 30 s/jugada.

3.  Vàlid per a ELO Fide, Feda i català. Inscripció: 15 euros. (veure article 6 d’aquest reglament per efectuar la inscripció)

4.  Obert a jugadors amb llicència fide de menys de 1600 d’elo Fide. Es considerarà Sub-12 als nascuts el 2007 i 2008, sub-10 als nascuts el 2009 i 2010 i sub-8 als nascuts el 2011 o posterior. Es requerirà DNI per a la verificació de l’edat.

5. Els premis seran el seu valor en material d’escacs o esportiu o jocs digitals: No són acumulables.

1er classificat  150 euros + trofeu.   

2on                100 euros + trofeu.

3er                     75 euros + trofeu.
4t    50 euros
5è    40 euros

Nota: Els premis seran escollits per la mainada als establiments que l’organització faciliti, fins a cobrir el valor total del premi (en el 1er i 2on premi caldrà descomptar el valor d’una subscripció anual a la revista Peón de Rey).

 

Per jugadors Sub-10:

1er   classificat  Trofeu

2on                    Trofeu

3er                     Trofeu

 

Per jugadors Sub-8:

1er   classificat  Trofeu

2on                    Trofeu

3er                     Trofeu

Millor Nena Sub-12, Sub-10 i Sub-8: Trofeu

Medalles a tots els participants.

NOTA: Per la resta de les bases s’aplicarà el reglament de l’Obert Internacional, però tenint en compte que l’Infantil no pertany al circuit.

ORGANITZA: Club d’Escacs Figueres